Wydanie nr 197/2018, Poniedziałek 16.07.2018
imieniny: pokaż (10 imion)Benedykt, Faust, Stefan, Eustacjusz, Eustachy, Andrzej, Dzierżysław, Carmen, Ermegarda, Irmegarda
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą własność Gminy Stare Pole, położonej w Złotowie - 13.09.2017

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą własność Gminy Stare Pole, położonej w Złotowie

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 97/2

Obręb: Złotowo

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00006077/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,1284 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa, użytkowana rolniczo
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa siedliskowa oraz tereny użytkowane rolniczo, działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną urządzoną.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 97/2 obręb Złotowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma przekazania:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

9 900,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Informacja dodatkowa:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

 1. I przetarg odbył się 6 lipca 2017 r.

 2. II przetarg odbędzie się 18 września 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

 3. Nieruchomoś

 4. nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomoś

 5. .

 6. Nieruchomoś

 7. nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 8. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 13 września 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
  o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone
  w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 100,00 zł.

 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

 9. Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl .

 

Informacja:

Urząd Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

Dawid Bochon

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.