Wydanie nr 232/2019, Wtorek 20.08.2019
imieniny: pokaż (7 imion)Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabin, Sara, Jan, Samuela
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Miasta Krynica Morska poszukuje osoby na wolne stanowisko

Gmina Miasta Krynica Morska poszukuje osoby na wolne stanowisko fot. pixabay.com
Burmistrz miasta KRYNICA MORSKA ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej w referacie komunalno- inwestycyjnym.

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej
Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony do czasu powrotu do pracy nieobecnego pracownika. Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018 r. lub styczeń 2019 r.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
    1. Wymagania niezbędne:
    a. obywatelstwo polskie,
    b. wykształcenie wyższe lub średnie,
    c. znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, ustawa o ochronie przyrody, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw szczególnych wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy,
    d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    f. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h. nieposzlakowana opinia,

    2. Wymagania dodatkowe:
    1) Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.
    2) Zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa.
    3) Wykształcenie techniczne w zakresie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego,
    4) 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
    5) Biegła znajomość obsługi komputera.
    6) Posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności w administracji samorządowej.
    7) Umiejętność sporządzania pism urzędowych.
    8) Prawo jazdy kat. B.
    
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. Prowadzenie spraw dotyczących opracowań oraz aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, przygotowanie odpowiednich uchwał w tych sprawach oraz publikowanie treści uchwalonych planów.
    2. Nadzór nad realizacją ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
    3. Współudział w przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
    4. Współdziałanie z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w sprawach z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa.
    5. Naliczanie opłaty planistycznej.
    6. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku w zakresie ochrony obiektów zabytkowych.
    7. Opiniowanie wstępnych projektów podziału terenu, co do ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
    8. Kontrola zgodności projektów budowlanych oraz ich realizacji z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.
    9. Współdziałanie z Inspektorami Nadzoru Budowlanego w zakresie zwalczania samowoli budowlanej.
    10. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z tych planów.
    11. Uzgodnienia lokalizacji projektów urządzeń, tablic i reklam we współpracy ze stanowiskiem GKN i GKK.
    12. Troska o właściwą estetykę i kolorystykę miasta.
    13. Prowadzenie spraw dotyczących remontów budynków komunalnych.
    14. Prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność komunalną.
    15. Bieżące współdziałanie ze stanowiskami pracy ds. geodezji i nieruchomości gminnych oraz gospodarki komunalnej i inwestycji.
    16. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. ochrony środowiska podczas jego nieobecności w pracy (GKS).
    17. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
    18. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy radcy prawnego.
    19. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przepisanych obowiązków.
    20. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.
    21. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
    22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.
    
V. Wymagane dokumenty:
    1) List motywacyjny.
    2) Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
    3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.
    4) Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 21 grudnia 2018 r. do godz. 14:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór na zastępstwo-stanowisko ds. architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VII. Dodatkowe informacje:
    1) Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.
    2) Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
    3) Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
    4) Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
    5) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Info: sztutowo.pl/ krynicamorska.tv

Katarzyna De Guzman

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.