Wydanie nr 232/2019, Wtorek 20.08.2019
imieniny: pokaż (7 imion)Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabin, Sara, Jan, Samuela
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztutowo: Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Sztutowo: Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej fot. wikimedia.org
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55,82-110 Sztutowo ogłasza nabór na stanowisko pracy- asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Przewidywane zatrudnienie  :  luty 2019r.

Wymagania konieczne:

1.  Obywatelstwo polskie;

2.  Wykształcenie:

a)  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)  wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia lub

c)   co najmniej średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co  najmniej 3-letni  staż  pracy z dziećmi lub rodziną;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;

   Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

2.  Obsługa komputera;

3.  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5.  Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność;

6.  Odporność na sytuacje stresowe.

 Zakres zadań asystenta rodziny :

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych 
i wychowawczych z dziećmi;

4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału
w zajęciach grupowych dla rodziców;

6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9.   Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku – asystent  rodziny;

2. Życiorys (CV),

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

5. Oświadczenie o niekaralności ,

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

10.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  bezpośrednio w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sztutowie , ul. Gdańska 55 terminie do 08.02.2019 r.
z dopiskiem ASYSTENT RODZINY .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 2477109.

Warunki pracy na stanowisku :

1.Umowa o pracę,
2.Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w systemie zadaniowego czasu pracy,
3. Miejsce wykonywania pracy -siedziba GOPS w Sztutowie oraz teren gminy Sztutowo.

Info: https://sztutowo.bipgmina.pl/ sztutowo.pl

Katarzyna De Guzman

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.