Wydanie nr 157/2020, Piątek 5.06.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Walter, Waleria, Dobrociech, Bonifacy, Nikanor, Igor, Hildebrand, Hildebranda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Stegna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Wójta Gminy Stegna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych fot. wikimedia.org
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w ramach realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r.

1) ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka. Działania ujęte w ofercie powinny mieć charakter cyklicznych zajęć w formie np. warsztatów (z elementami profilaktyki alkoholowej, narkotykowej), szkoleń, spotkań, a nie pojedynczych imprez np. festynów). Realizacja projektu nie powinna opierać się wyłącznie na organizacji cyklu imprez typu festyn, natomiast dopuszcza się ujęcie festynu jako imprezy towarzyszącej realizacji podstawowego programu profilaktycznego (warsztaty, spotkania, szkolenia itp.)

2) WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

Na realizację zadania przeznacza się łączną kwotę do 10 000,00zł Poszczególne oferty mogą zawierać program, na realizację którego dofinansowanie w ramach konkursu będzie wynosić maksymalnie 2 000 zł. Postępowanie o powierzenie zadań, których dotyczy niniejsze postępowanie, zostanie przeprowadzone w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003nr roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”, zatwierdzonego uchwałą nr II/9/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz Uchwały Nr XLVII/378/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019r.,

3) TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

 Zadanie ma być realizowane w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. Realizacja zadania ma nastąpić na obszarze Gminy Stegna.

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 pkt za wszystkie): - zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów) - sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody; od 1 do 10 punktów) - adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów) - proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów) - osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów) - zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów) - liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów) Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Stegna. Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Stegna, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej przez Wójta odrębnym zarządzeniem.

5) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34; 82- 103 Stegna w terminie do dnia 08.04.2019 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy oferent ma prawo do złożenia jednej oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6) TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT;

Wybór ofert na wykonanie zadań dokonany zostanie w terminie do 30.04.2019 roku, wyniki wyboru ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie również do dnia 30.04.2019 r.

7) SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może: - zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania, - podtrzymać swoją decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Info: stegna.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.