Wydanie nr 296/2020, Czwartek 22.10.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Filip, Sewer, Kordula, Marek, Kordian, Abercjusz, Alodia
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 15 września 2020 r. dotyczące drugiego przetargu ustnego ograniczonego.

Wójt Gminy Miłoradz, Arkadiusz Skorek ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miłoradz.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 16 października 2020 r. w pokoju nr 15 (sala narad) o godzinie 10.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie (obręb)

Klasy gruntu

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wadium

lp

Nr działki

225

0,3400 ha

Kończewice

ŁII – 0,3200 ha W-ŁII – 0,0200 ha

82,00 zł

10,00 zł

1

Nr księgi wieczystej GD1M/00019042/1

 

 

 

 

 

 


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: użytkowanie rolnicze.

Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat: czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca i 30 września każdego roku. W pierwszym roku zawarcia umowy, czynsz płatny będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy.

Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy: dzierżawcy nieruchomości zostaną wyłonieni w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, może zostać racjonalnie zagospodarowana wyłącznie z nieruchomościami sąsiednimi. W związku z powyższym uzasadnione jest jej wydzierżawienie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele przyległych działek nr 224/1, 224/2, 226, 228/1 i 228/3, obręb Kończewice.

 

 

 

 

Okres trwania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31 sierpnia 2023 r. Wydanie w posiadanie nieruchomości nastąpi po zakończeniu zbiorów przez dotychczasowych dzierżawców. Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W ten sposób Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Gminy. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Miłoradz.

Obciążenia i zobowiązania:

 1. w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających,

 2. nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

 

Warunki nabycia prawa dzierżawy nieruchomości:

 1. osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania;

 2. osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Miłoradz;

 3. przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wraz z podpisanym przez Referat Finansowo-Budżetowy potwierdzeniem o braku zaległości względem Gminy Miłoradz (druki do pobrania w pokoju 2, 12 lub 9);

 4. minimalne postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych tj. 1,00 zł

 5. osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu powinna w terminie do 16 października 2020 r. do godz. 10:00, zgłosić w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Miłoradz (pok. nr 12) uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie oświadczenia, iż jest właścicielem nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (druk do pobrania w pokoju nr 12).

 

 

 

 

Wadium:

 1. Wadium ustalone dla nieruchomości płatne jest najpóźniej do 14 października 2020 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w: BANK SPÓŁDZIELCZY o / Malbork, Nr konta: 02 8303 0006 0060 0600 0101 0054, lub w kasie Urzędu Gminy Miłoradz w godzinach pracy Urzędu.

 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 4. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego;

 5. uczestnik który wygrał przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy;

 6. zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na dzierżawcę.

 7. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

 

 

 

Oględzin przedmiotu dzierżawy można dokonać w dni robocze, od godziny 8 do godziny 14, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 55 271-15-31 w. 14 i 26. Oferent może zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 12. Organizator wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, w wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt dzierżawcy. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12, lub telefonicznie 55 271-15-31 w. 14 lub 26.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/ na okres 30 dni od dnia 15 września 2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Miłoradz

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.