Wydanie nr 67/2021, Poniedziałek 8.03.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Miłogost, Wincenty, Stefan, Filemon, Jan, Julian, Beata, Herenia
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
Wydanie nr 67/2021, Poniedziałek 8.03.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Miłogost, Wincenty, Stefan, Filemon, Jan, Julian, Beata, Herenia
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, mieszkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim

ogłasza przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim Plac Wolności 5a informuje, że w dniu 29.12.2020r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Plac Wolności 5a (świetlica) o godzinie 11:00 odbędzie się przetarg nieograniczony ustny do którego może przystąpić osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi gotowość do ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Przedmiotem przetargu będzie ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wyszyńskiego 10m32, o pow. uż. 48,40m2   (  2 pokoje + przedpokój +kuchnia + łazienka). Cena wywoławcza (wkład mieszkaniowy ) - 43 235,83 zł, wadium –5 000,00 zł, postąpienie – 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym  lokalu mieszkalnego, warunkami przetargu i przyjmuje je do wiadomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  na rachunek bankowy Spółdzielni w Banku PKO BP SA Oddział w Malborku nr  34 1020 1778 0000 2202 0003 7788, do momentu rozpoczęcia przetargu. Osoba dokonująca wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni, winna dostarczyć bankowe potwierdzenie dokonanej wpłaty. Wpłacone wadium zostanie zwrócone następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu, tym uczestnikom, którzy przetarg przegrali, o ile wpłacone wadium zostanie zaksięgowane na konie Spółdzielni. Uczestnikowi, który przetarg wygrał wniesione wadium zostanie zarachowane na poczet wkładu mieszkaniowego. W przypadku uchylania się przez wygrywającego przetarg od wpłaty wylicytowanej kwoty na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim  w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim. Wadium wszystkich uczestników przetargu przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim,  gdy po otwarciu przetargu żaden z jego uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus jednego postąpienia. Osoba na rzecz, której ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z mocy prawa staje się członkiem Spółdzielni. Ponadto informujemy, iż osoba fizyczna lub prawna biorąca udział w przetargu nie może mieć żadnych zaległych zobowiązań wobec Spółdzielni. W przypadku stwierdzenia takich zobowiązań po rozstrzygnięciu przetargu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium ulega przepadkowi. Negatywne skutki nie zapoznania się z warunkami przetargu, obciążają przystępującego do przetargu. Spółdzielnia zastrzega prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyn. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerem telefonu 55 247 23 70. Lokal wskazany przez Spółdzielnię do przetargu można oglądać od 17.12.2020 roku w dni robocze, po uprzednim powiadomieniu Administracji Spółdzielni w Nowym Dworze Gdańskim ul. Plac Wolności 5a tel. 55 247 23 70.

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły