Wydanie nr 294/2018, Niedziela 21.10.2018
imieniny: pokaż (12 imiona)Klementyna, Elżbieta, Hilary, Bernard, Dobromił, Pelagia, Celina, Urszula, Nunilona, Samuel, Wszebora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony fot. UG Sztutowo
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Groszkowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Groszkowo

72/5

0,0800 ha

Groszkowo

GD2M/00041060/3

40.000

2.500

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 12
00 .

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działka przeznaczona jest pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

Opis nieruchomości:

Działka gruntowa niezabudowana nr 72/5 położona w Groszkowie. Nieruchomość zlokalizowana w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie mają przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 lipca 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 400 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

Wójt

Jakub Farinade

Sztutowo, dnia 13.06.2018 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Groszkowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 72/5 o powierzchni 0,0800 ha położona w Groszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00041060/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Działka gruntowa niezabudowana nr 72/5 położona w Groszkowie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działka przeznaczona jest pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

 

Nieruchomoś

zlokalizowana w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza netto 40.000 zł. Wadium w wysokości 2500 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 lipca 2018 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 400 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32.

 

Wójt

Jakub Farinade

 

Sztutowo, dnia 13.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Info i foto: UG Sztutowo

 

 

 

 

 

Katarzyna De Guzman

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2018 komentarze zostały wyłączone.